Today Tweets

  • 07:45 "Cloud Computing and Mobile Platforms 2009 :: NTU CSIE" ( bit.ly/GDPFh ) #
  • 08:18 just blog " Google Chrome OS 正式發表: 在早先七月份 Google 正式宣佈他們將要推出自有的作業系統 Chrome OS ,旋即成為網路與自由軟體界的重要話題,而在.. bit.ly/17EEBr " #
  • 20:51 RT @Muser @Portnoy 回台中去選市長啦!〈請支持青年執政,讓有為的世代交替,票投給有理想、有報負的鄭國威!〉 (via @vergilyeh) (via @wenli)我似乎可以想像之後台中市吉祥物會是什麼,並且可以看到它飄在台中公園上方的樣子… #

Comments